Regulamin świadczenia płatnych konsultacji medycznych – online

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług medycznych w formie konsultacji z lekarzem, prowadzonych z użyciem środków komunikacji zdalnej
i internetowej. Sprzedaż ww usług jest prowadzona przez stronę internetową prowadzoną przez Usługodawcę pod adresem www.medi-raj.pl

Sprzedającym jest Centrum Medyczne Medi-raj Sp. z o.o. ul Górczyńska 17 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 9721190768, REGON: 300904710

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
1. pod numerem telefonu 95 783 52 00 – koszt połączenia za minutę wg stawki operatora. 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej: rejestracja@medi-raj.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia na konsultacje lekarskie.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – Centrum Medyczne Medi-raj Sp z .o.o ,ul Górczyńska 17, Gorzów Wielkopolski 66 – 400.

5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę (zapewnienie konsultacji z lekarzem) drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Serwis internetowy dostępny pod adresem www.medi-raj.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług.
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z płatnych konsultacji lekarskich, dostępnych pod adresem www.medi-raj.pl
2.Warunkiem złożenia Zamówienia na konsultację lekarską przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3. Skorzystanie przez Klienta z serwisu – oznacza zapoznanie się Klienta z Regulaminem oraz akceptację postanowień Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej Umowy.
4. Umowa zawierana jest na pojedynczą konsultację lekarska.
5. Centrum Medyczne Medi-raj Sp z o. o. prowadzi sprzedaż płatnych konsultacji lekarskich poprzez stronę internetową www.medi-raj.pl.

6. Konsultacje lekarskie prowadzone są przez lekarza lub lekarza specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz ubezpieczenie OC. W zakresie świadczenia konsultacji lekarskich – wyłączną odpowiedzialność ponosi lekarz udzielający konsultacji (odpowiedzialność merytoryczna za usługi medyczne). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca jest podmiotem udostępniającym platformę do świadczenia usług medycznych przez lekarza na rzecz Klienta.

7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji konsultacji, Klient powinien dysponować aktywnym numerem telefonicznym, kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet (smartfone) umożliwiającym prowadzenie wideokonferencji, korzystanie z komunikatorów internetowych oraz wykonywanie i przesyłanie zdjęć i plików dokumentów tekstowych w formacie pdf, doc, docx.

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

9. Konsultacje lekarskie w formie wideokonferecji lub rozmowy telefonicznej mają ograniczony charakter i mogą nie zawierać wszystkich elementów badania lekarskiego. Lekarz konsultujący może skierować pacjenta na wizytę stacjonarną, jeżeli takie postępowanie uzna za zasadne i konieczne.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. 

2. Zamówienia na konsultacje lekarskie są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową/portal Znanylekarz.pl/stacjonarnie w gabinetach Usługodawcy.page1image10026368 page1image10060064 page1image10064848 page1image10067136 page1image16329472

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz portal Znanylekarz.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz kontaktowy i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym: Imię i Nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email oraz cel konsultacji oraz nazwy leków w przypadku konieczności wystawienia e-recepty jako kontynuacji dotychczasowego leczenia. 5.Warunkiem rozpoczęcia konsultacji jest zaksięgowanie na koncie Usługodawcy opłaty za konsultację lekarską. 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca podejmuje próbę kontaktu z Klientem. Jeżeli kontakt nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

7. Klient po zaksięgowaniu opłaty przez Usługodawcę otrzyma paragon fiskalny lub fakturę za konsultację. Paragon fiskalny/faktura będzie do odbioru w placówce Usługodawcy w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Gorczyńskiej 17 . Klient może otrzymać również paragon fiskalny/fakture droga pocztową lub poprzez email (skan, kopia).
8. Usługi medyczne zwolnione są z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

9.Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją konsultacji lekarskiej, a także w otrzymywania informacji handlowej od Usługodawcy w formie sms (np. o kolejnej wizycie, promocjach itd) Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niezależnie od powyższego, Klient przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z usług Usługodawcy przekazuje mu dane medyczne (niezbędne do świadczenia konsultacji,porad),któresągromadzoneiprzetwarzaneprzezUsługodawcę,wceluświadczeniausługi-zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź od Usługodawcy potwierdzającą przyjęcie zamówienia na konsultację lekarską. Przez skuteczne zamówienie uznaje się zaksięgowanie wpłaty przez Usługodawcę.
12. Terminy konsultacji lekarskich udostępniane są w portalu Znanylekarz.pl oraz poprzez rejestrację Usługodawcy.

13. Warunkiem rozpoczęcia konsultacji lekarskiej zgodnie z terminarzem jest otrzymanie potwierdzenia opłaty przez Usługodawcę.
14. Czas rozpoczęcia realizacji konsultacji lekarskiej wynosi do 12h od wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem i złożenia zamówienie w tym samym dniu co termin wizyty .

15. Klient o wyznaczonej godzinie musi być dostępny pod wskazanym przez siebie telefonem.

§ 4 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
3. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na konto udostępnione przez Klienta.

§ 5 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
2. Reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem www.medi-raj.pl w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca zwróci kwotę otrzymaną od Klienta na wskazany rachunek bankowy. 4. W przypadku niezrealizowania konsultacji przez Usługodawcę z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługodawcy Klient otrzyma zwrot 100% środków na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
5. W przypadku niezrealizowania konsultacji przez Usługodawcę z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym sił wyższych Klientowi zostanie wyznaczony najbliższy możliwy termin konsultacji. W przypadku niedostępności usługi Klient otrzymana 80% kwoty.

§ 6. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Usługodawca.
2.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie celu realizacji świadczeń medycznych związanych z konsultacjami lekarskimi. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego wizytę Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres- rejestracja@medi-raj.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 7. Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e- mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może nie korzystać z dalszych usług.
2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia na konsultacje lekarskie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.